pete

58 tekstów – auto­rem jest pe­te.

Był ot­wartym człowiekiem i wchodzi­li w bu­ciorach w je­go życie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 stycznia 2018, 22:26

Szcze­ry, ser­deczny uśmiech z ra­na to pyszne śniada­nie dla nasze­go samopoczucia. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 stycznia 2011, 22:57

Niewiele zo­baczysz pat­rząc tyl­ko oczami. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 12 grudnia 2010, 22:58

Właści­wa de­cyz­ja wy­maga właści­wych pytań. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 11 grudnia 2010, 20:37

Naj­bar­dziej zaawan­so­wana me­dycy­na, nie po­może ludziom bez serca. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 8 grudnia 2010, 22:07

W ob­liczu bez­radności naj­twar­dszy spuści głowę. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 31 października 2010, 23:07

Zra­nione uczu­cia pot­rze­bują okładów w pos­ta­ci ciepłej roz­mo­wy z dru­gim człowiekiem. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 29 października 2010, 19:11

Śilną jest ko­bietą, ko­bieta, która mu­si dżwi­gać obo­wiązki mężczyzny. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 27 października 2010, 20:40

Przy­jażń nie zazdrości... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 31 lipca 2010, 20:25

Każdy jest ko­walem, lecz nie każdy pot­ra­fi twar­do trzy­mać młot w ręku. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 28 maja 2010, 21:48

pete

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

27 stycznia 2018, 10:01$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Był ot­wartym człowiekiem i [...]

26 stycznia 2018, 22:26pete do­dał no­wy tek­st Był ot­wartym człowiekiem i [...]